1

4
 


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - KIP
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa)


Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi podstawę do zajęcia stanowiska odpowiedniego organu, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ (wójt, burmistrz, prezydent) wydaje postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla danego przedsięwzięciai nakłada na inwestorów Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227)

Zakres informacji jakie powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia wskazuje art. 3., ust. 1, pkt.5 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Pomagamy Inwestorom na poszczególnych etapach prowadzących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej) w tym w szczególności:

+ Określeniu czy dane przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573);

+ Sporządzeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia;

+ Wykonaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z aktualnymi wymaganiami oraz postanowieniami organów administracji Państwowej;

+ Przygotowaniu materiałów do konsultacji społecznych.

Czas wykonania: Karty informacyjne przedsięwzięcia - KIP

  1. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia - do 2 tygodni.
  2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Karty informacyjnej przedsięwzięcia - KIP
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

 

Copyright by EkoVentus 2013