1

4
 


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - FARMA FOTOWOLTAICZNA (instalacja fotowoltaiczna)
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA -NA BUDOWĘ
FARMY FOTOWOLTAICZNEJ (posadowienie instalacji fotowoltaicznej)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być jednym z załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), która jest niezbędna do uzyskania kolejnych decyzji (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). W tym przypadku na budowę farmy fotowoltaicznej (posadowienie instalacji fotowoltaicznej o danej mocy).

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej - nakłada na Inwestorów Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
„zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż - 0,5 ha oraz - 1,0 ha” (§ 3. ust. 1. pkt 52).
zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zakres raportu wynika z wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Czas wykonania: Raportu o oddziaływaniu na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia - budowa farmy fotowoltaicznej (instalacji fotowoltaicznej)

  1. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia - do 2 tygodni.
  2. Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko - w zależności od zakresu RDOŚ.
  3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Raportu oddziaływania na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia na budowie farmy fotowoltaicznej (instalacja fotowoltaiczna)
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013