1

4
 


RAPORT ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być jednym z załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), która jest niezbędna do uzyskania innych decyzji (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji - stacji demontażu pojazdów - nakłada na Inwestorów Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
„zgodnie z § 2.1 pkt. 39a – „stacje demontażu pojazdów, a także zakłady przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji -(Dz.U.Nr25, póz. 202) oraz z § 2 ust.1 punkt 39b - „punkty demontażu odpadów, a także zakłady przetwarzania odpadów z nich powstałych, niewymienione w pkt. 39ah”
zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zakres raportu wynika z wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Czas wykonania: Raport oddziaływania na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia - stacja demontażu pojazdów

  1. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia - do 2 tygodni.
  2. Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko - od 2 do 8 tygodni.
  3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Raportu o oddziaływaniu na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia na stację demontażu pojazdów
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013