1

4
 


RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - STACJA PALIW
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - STACJA PALIW


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być jednym z załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), która jest niezbędna do uzyskania innych decyzji (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji - stacji paliw - nakłada na Inwestorów Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
„instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych”(§ 3. ust. 1. pkt 35).
zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zakres raportu wynika z wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Czas wykonania: Raportu o oddziaływaniu na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia - stacja paliw

  1. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia - do 2 tygodni.
  2. Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko - od 2 do 8 tygodni.
  3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Raportu oddziaływania na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia na stację paliw
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013