1

4
 


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - WARSZTAT SAMOCHODOWY
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA -
WARSZTAT SAMOCHODOWY


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być jednym z załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), która jest niezbędna do uzyskania innych decyzji (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji - warsztat samochodowy- nakłada na Inwestorów Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
„stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17–19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów".
zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zakres raportu wynika z wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Czas wykonania: Raportu o oddziaływaniu na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia - warsztat samochodowy

  1. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia - do 2 tygodni.
  2. Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko - od 2 do 8 tygodni.
  3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę warsztatu samochodowego - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Raportu oddziaływania na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia na budowę warsztatu samochodowego
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013